انتخاب صفحه

آباکوس چیست و چه کاربردی دارد ؟

نرم افزار آباکوس مجموعه ی از برنامه های شبیه سازی مهندسی بر اساس روش المان محدود می باشد که توانایی حل محدوده وسیعی از مسائل مهندسی از مسائل خطی ساده تا شبیه¬سازی های غیرخطی بسیار پیچیده را دارد. آباکوس کتابخانه بسیار گسترده از انواع مختلف المان ها و همچنین مجموعه گسترده ای از مصالح مختلف برای مدلسازی اغلب مصالح مهندسی معمول را دارد. این نرم افزار توانایی انجام تحلیل های سازه ای (تنش- جابه جایی) و همچنین تحلیل های حرارتی، الکتریکی، مکانیک خاک، انتقال جرم و نیز تحلیل های اندرکنشی مانند اندرکنش سازه سیال را دارد. در تحلیل های غیرخطی آباکوس به صورت خودکار به انتخاب نمونه بارگذاری مناسب پرداخته و به شکل پیوسته در طی تحلیل، آن ها را تنظیم می کند تا پاسخ دقیق به شکل کارآمدی بدست آید .

باکوس از دو فرآیند تحلیل تشکیل شده است:
• آباکوس استاندارد
• آباکوس صریح

آباکوس استاندارد یک فرآیند تحلیلی کلی می باشد که توانایی حل محدوده وسیعی از تحلیل های خطی و غیرخطی، استاتیکی و دینامیکی را دارد. این فرآیند، سیستم معادلات حاکم بر مسأله را به شکل ضمنی در هر بازه تحلیل می کند. در مقابل آباکوس صریح تحلیل را در طی زمان با استفاده از بازه های زمانی کوچک، بدون حل سیستم درگیر معادلات در هر بازه جلو می برد. مدلسازی در نرم افزار آباکوس به روش های مختلف امکان پذیر است یکی از این روش ها و ساده ترین آنها استفاده از محیط گرافیکی کامل آباکوس می باشد. محیط گرافیکی کامل آباکوس محیط کاربر پسند که در آن امکان تشکیل مدل های مختلف، تعریف مصالح متنوع، بارگذاری ها و شرایط مرزی، امکان مش بندی و تشخیص نوع المان ها و کنترل کارهای تحلیلی به راحتی وجود دارد. همچنین می توان در آن به بررسی نتایج حاصل از تحلیل پرداخت .