انتخاب صفحه

در صورت داشتن هرگونه شکایت، انتقاد و یا پیشنهاد می توانید فرم شکایات و انتقادات را تکمیل نمایید، کارشناسان واحد مدیریت عملکرد وامور پیشنهادات و انتقادات در کمترین زمان ممکن مورد را بررسی و با شما تماس خواهند گرفت. از طریق تکمیل کد پیگیری در فرم پیگیری می توانید وضعیت مورد ثبت شده را پیگیری نمایید.

13 + 5 =