انتخاب صفحه

نحوه بدست آوردن ضریب رفتار و دوخطی کردن منحنی پوش آور

آموزش های تکمیلی

آموزش نحوه بدست آوردن ضریب رفتار و دو خطی کردن منحنی پوس آور شامل 6 قسمت می باشد. بیش از 2 ساعت آموزش تصویری و آموزش گام به گام به زبان ساده و مدرس این دوره آموزشی مهندس سید مهرزاد حسینی بای می باشد.